سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا اسدی – فیزیک بهداشت – آزمایشگاههای جابر بن حیان – سازمان انرژی اتمی ایران
محمد اسماعیل نژاد – فیزیک بهداشت – آزمایشگاههای جابر بن حیان – سازمان انرژی اتمی ایران
زهرا رحمتی نژاد – فیزیک بهداشت – آزمایشگاههای جابر بن حیان – سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

بیشترین تابشی که انسان دریافت می کند ناشی از تابش طبیعی ( یا زمینه ) است و در این میان رادون نقش اساسی در پرتو گیری طبیعی بر عهده دارد . بشترین خطـری کـه متوجه انسان است از تنفس این گاز اسـت . آشـامیدن آب آلـوده بـه رادون نیـز باعـث دزهـای قابـل تـوجهی بـه معـده مـی گـردد بـه طوریکـه طبـق بـرآورد EPA(Environmental Protection Agency)رادون موجود در آبهای آشامیدنی باعث ۱۶۸مورد مرگ ناشی از سرطان در سال می شود کـه%۸۹آن ناشـی از سـرطان ریه به علت تنفس رادون منتشر شده موجود در آب به هوا و %۱۱ از این م رگ و میرها ناشی از سرطان معده به علت استفاده از آبهای آشامیدنی محتوی رادون می باشـد . امروزه تمایل به استفاده از آبهای معدنی بسته بندی شده رو به گسترش است و این در حالی است بر اسـاس گزاراشـات علمـی در هـر منطقـه ای مقـدار غلظـت رادیـو نوکلوییدها ورادون در آبهای معدنی چند برابر بیشتراز مقدار غلظت گاز رادون در آبهای سطحی است . این مقاله دز دریافتی توسط معده از گاز رادون موجود در چند نوع از آبهای معدنی ( آبهای بسته بندی شده ) موجود در بازار ایران را مورد بحث قرار می دهد و با فرض اینکه مقدار مصرف روزانه هر شخص برابر یک لیتر می باشد مقدار اکتیویته آبهای بسته بندی موجود در بازار تعیین شده و با استفاده از روابط معرفی شده توسط ICRP ، ماکزیم دز رسیده به معده در اثر آشامیدن هـر کـدام از نمونـه هـا تخمین زده می شود