سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – عضو هئیت علمی گروه زمین شناسی و رئیس مرکز سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران
شهرام درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران
پرویز ضیائیان – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم
محمدعلی کلی – کارشناس ارشد مدیریت آبخیزداری استان خوزستان

چکیده:

در این بررسی به عنوان نمونه مطالعات هواشناسی و موفومتری حوضه آبریز سد کارون ۳ درمحیط GIS انجام گرفته است. با استفاده از نقشه های توپوگرافی مدل رقومی ارتفاع (DEM) تهیه و با استفاده از تحلیلهای GIS بر روی مدل رقومی ارتفاع پارامترهای فیزیوگرافی از قبیل شبکه آبراهه ها، مجموعطول آبراهه ها ، طول آبراهه اصلی، سطح و محیط حوزه و زیر حوزه ها به طور دقیق محاسبه شدهبا استخراج روش دستی مقایسه گردیده است. برای بررسی صحت زیر حوزه ها و آبراهه ها از تصویر ماهواره ای منطقه استفاده شده است. همچنین با استفاده از میانگین بارندگی، دما و تبخیر ایستگاه های موجود، مدل رقومی بارندگی (Digital Precipitation Model) و مدل رقومی دما (Digital Temperature Model) مدل رقومی تبخیر (Digital evaporatin Mode) تهیه شده و از روی این مدلها، میانگین بارندگی، دما و تبخیر حوزه آبریز محاسبه شده و با روشهای دستی مقایسه گردیده است و درنهایت مشخص گردید که این ابزار پر قدرت نه تنها انجام اعمالی را که پیش از این بصورت دستی با زحمت وصرف هزینه و زمان زیاد انجام می گرفت آسانتر، ارزانتر و سریعتر کرده است بلکه امکان انجام تحلیل هایی را فراهم ساخته که پیش از این و با روشهای سنتی اساسا امکان پذیر نبود. در نهایت نقشه پهنه بندی اقلیمی حوزه در محیط GIS تهیه گردیده است.