سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
ایرج رساء – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برای تعیین دمای تشکیل نهشته های معدنی(ژئوترمومتری)، از روش های مختلفی مانند مطالعه سیالات درگیر، ایزوتوپ های پایدار و سنتز کانی ها استفاده می شود. یکی دیگر از روش های تعیین دمای دگرسانی و کانی سازی که در ساهای گذشته به ویژه در مورد نهشته های گرمابی به کار گرفته شده، استفاده از ژئوترمومتر کلریت است. ارتباط بین ترکیب شیمیایی کلریت با دمای تبلور این کانی در میدان های زمین گرمایی توسط محققان مختلف بررسی شده است. این بررسی ها نشان می دهند که محتوی (AI(IV در موقعیت چهاروجهی کلریت، تابعی از دمای تشکیل این کانی است. در این پژوهش از ژئوترمومتر کانی کلریت برای تعیین دمای دگرسانی گرمابی و کانی ساز سولفیدی در آتشفشانی های افیولیتی ناحیه قزل داش (شمال غرب خوی) استفاده شده است. بررسی انجام شده گویای آن است که تبلور کلریت های موجود در بخش های مختلف گدازه های کانه دار، در محدوده دمایی ۳۸۵-۲۶۰ درجه سانتیگراد و تبلورکلریت های موجود در گدازه های دگرسان شده فاقد کانه، در دماهای پایین تری نسبت به آن روی داده است.