سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مهرداد محلوجی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
علیرضا مامن پوش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق که به منظور برآوردراندمان آبیاری و کارائی مصرف آب کشاورزی در استان اصفهان طی سال زراعی ۸۱-۱۳۸۰ صورت گرفت. با توجه به مناب آب، آب مصرفی ، سند ملی آب، سطح زیر کشتو تولید محصولات کشاورزی شهرستانهای مختلف استان،نیاز خالصآبیایر، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب کشاورزی در این استان محاسبه و برآوردگردید. نتایج نشان دادند که طی سال زراعی مذکور در استان اصفهان، حدود ۴/۴۸۱ میلیارد مترمکعب آب به مصرف رسیده و مجموعا حدود ۵/۳۵۳ میلیون تن محصولات زراعی و دامی تولید شده است. بر این اساس به ازاء هر متر مکعب آب مصرفی حدود ۱/۱۹۵ کیلوگرممحصول(زراعی، باغی و دامی) و یا ۱/۰۳۸کیلوگرم محصولات زراعی و باغی تولید شده است. متوسط راندمان آبیاری در سال زراعی یاد شده بر اساس تامین ۷۵% و ۱۰۰% نیاز خالص آبیاری به ترتیب ۴۲/۳۳ و ۵۳/۶۵ درصد برآورد شد.