سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا آبشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شه
مهدی قمشی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران
عبدعلی ناصری – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران

چکیده:

این تحقیق به بررسی میزان رسوبات ورودی به شبکه ب ا استفاده از نرم افزار شارک در حوضچه هـای ترسـیب اختصاص دارد . نمونه برداری بار معلق، بار بستر و بار مواد کف در رودخانه و در نقـاط مختلـف حوضـچه در سـه مقطع زمانی مختلف صورت گرفت . همزمان با نمونه برداریها، مقاطع عرضی حوضچه و شیب سطح آب رودخانـه نیز برداشت گردید و با استفاده از نرم افزار مورد نظر و مقایـسه آن بـا مقـدار برداشـت شـده واقعـی، میـزان ته نشینی رسوبات مورد بررس ی قرار گرفت . همچنین با توجه به اطلاعات مربوط به رودخانـه، میـزان رسـوبات انتقالی بدست آمده با استفاده از نرم افزار شارک و مقدار واقعی مقایسه گردید . در این تحقیق دانـه بنـدی بـار مواد کف و تغییرات D50 و D90 ذرات انتقالی به حوضچه در بازه زمانی معینی مورد مطالعه قرار گرفت . مقایسه نتایج با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و برداشت شده با مقاد یر محاسبه شده توسط نرم افزار و تحلیل آنها، توانایی مدل در پیش بینی و بررسی غلظت و دانه بندی رسوبات ورودی را نشان داده است