سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیرعلی کوهکن – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، زابل
ایرج لک زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
معرفت قاسمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان
حسینعلی فلاح – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

به منظور مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد ارقام و لاین های امید بخش جو لخت این بررسی با تعداد ۲۰ ژنوتیپ جو لخت که از آزمایشات مقایسه ارقام پیش رفته جو لخت در اقلیم گرم کشور انتخاب شده بودند، در ده محیط از ایران در فصول رشد ۱۳۸۲-۱۳۸۱ و ۱۳۸۲-۱۳۸۳ تعیین گردید . طرح آزمایشی مورد استفاده در تمام محیط ها بلوک کامل تصادفی با سه تکرار بود . در این تحقیق نمره بیست ژنوتیپ جو لخت تجزیه ناپارامتری نشان داد که ژنوتیپ ۱۵ بیشترین پایداری را داشت و به خوبی با پنج محیط سازگاری داشت . نمودارهای دو طرفه S2 (2) و میانگین عملکرد (تن در هکتار) و S1(1) و میانگین عملکرد می تواند برای انتخاب براساس اثر متقابل ژنوتیپ و محیط موثرتر باشد . در نه ایت با توجه به محاسبات انجام شده و نمودارهای دو طرفه S2(2) و Si(1) با میانگین عملکرد (تن در هکتار ) به طور قابل ملاحظه ای پایدار می باشند ژنوتیپ های ۱۵ و ۱۶ در ناحیه ( ۱) قرار گرفتند، پایداری بالایی را نشان د ادند و سازگاری خوبی با کل محیط ها داشتند و به اصطلاح دارای سازگاری عمومی بالایی بو دند. ژنوتیپ های ۱۱ ، ۱۴ و ۴ در ناحیه ( ۲) قرار گرفتند که حساسیت بالایی به تغییرات محیطی داشتند و عملکرد بسیار بالایی در محیط های با شرایط مناسب دارند.