سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لاله رنجبران –

چکیده:

روشهای مختلفی برای تخ مین فرسایش و برآورد رسوبات یک حوضه آبریز وجود دارد، یکی از این روشها، محاسبه میزان رسوبات در من طقه با ا ستفاده از پارامترهای جغرافیایی و هیدرولوژیکی و تعمیم آن به کل حوضه می باشد . دراین تحقیق نیز از آمار ایستگاههای هیدرومتری در حوضه آبریز قره سو جهت شبیه سازی رسوبات معلق حوضه استفاده گردید تا در محل های فاقد ایستگاه هیدرومتری بتوان میزان رسوبات معلق را برآورد نمود . در ابتدا آمار موجود دبی و رسوبات پنج ایستگاه هیدرومتری در این حوضه گردآوری شد . با توجه به آمارهای موجود بین دبی و بار معلق اندازه گیری شده , برای هر ایستگاه روابط رگرسیونی استخراج گردید . سپس با کمک آمار دبی روزانه در یک دوره ۲۹ ساله، آمار آورد رسوب برای هر ایستگاه محاسبه شد . از بین ۵ ایستگاه مذکور، آمار یک ایستگاه جهت صحت سنجی مدل وارد محاسبات نگردید . بعد از بررسی همگنی حوضه آبریز، با توجه به آور د رسوب ایستگاه ها و نیز با استفاده از خصوصیات فیزیوگرافی منطقه , معادلاتی منطقه ای با کمک نرم افزار SPSS استخراج و ارائه گردید . مدل های استخراج شده با ایستگاه شماره پنج کنترل گردید که کاربرد رضایت بخش مدلها را نشان می داد