سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل مساعدی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان – گروه مهندسی آب
مهدی جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندر
منصور نجفی حاجیور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

پدیده های فرسایش و انتقال رسوب در ابراهه ها و رودخانه ها از پیچیده ترین مباحث مهندسی رودخانه می باشند. فرسایش زیاد و انتقال دائم این مواد نه تنها باعث برهم خوردن تعادل طبیعی رودخانه و آبراهه می شود، بلکه سبب ایجاد خساراتی از قبیل تغییر مسیر رودخانه، انباشت رسوبات در پشت سدها و کاهش حجم مفید آنها نیز می گردد. در مورد ایستگاه هیدرومتری تمر ( واقع بر رود گرگانرود) برای یک دوره آماری ۳۲ ساله مدلهایمختلف براورد رسوب بر اساس معیارهای هیدرولوژیکی به کمک دو روش منحنی سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی، مدل پرسپترون چند لایه و با الگوریتمپس انتشار خطا مورد آزمون قرار گرفتند و در هر مدل پس از آموزش شبکه عصبی، عملکرد شبکه آموزش دیده مورد بررسی قرار گرفت. در خاتمه مدلی که دارای کمترین میزان خطا بود، به عنوان مناسب ترین مدل انتخاب گردید.