مقاله برآورد روابط رياضي بين فاکتورهاي حجم و مساحت لغزش توده اي در گردنه صائين (شهرستان نير) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: برآورد روابط رياضي بين فاکتورهاي حجم و مساحت لغزش توده اي در گردنه صائين (شهرستان نير)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فيض اله پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري سراسكانرود صياد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با انجام محاسبات در مورد لغزش ها مشاهده مي شود که بين مساحت منطقه لغزشي و حجم لغزش ارتباط معني داري وجود دارد. لغزش ها در انواع شرايط و محيط هاي اقليمي بوقوع مي پيوندند، ليکن تحت هر شرايطي روابط معني داري بين حجم و مساحت لغزش مشاهده مي شود. از اين روابط در تعيين حجم لغزش ها در قسمتي از گردنه صائين در شهرستان نير با مساحتي معادل ۷۷٫۸ کيلومتر مربع استفاده شده است. در اين تحقيق لغزش هاي يک دوره زماني ۵ ساله از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفته است. حجم کل مواد لغزش يافته در اين دوره زماني معادل VLT=3.2×۱۰۷m3 مي باشد که از سرعت جابجايي معادل jL=7.8mmyr-1 برخوردار بوده است.
دوره هاي مرطوب ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ باعث تسريع در وقوع لغزش در اين ناحيه گرديده است. در طول اين دوره ۳ ساله، حدود 2.1×۱۰۷ متر مکعب از مواد در منطقه گردنه صائين به حرکت درآمده اند که اين مقدار داراي سرعتي معادل jL=54mmyr-1 مي باشد که ۶ بار بزرگتر از سرعت استاندارد است. حجم مواد لغزيده شده در يک دوره معين به عنوان معياري براي تعيين بزرگي لغزش، استفاده شده که در محاسبات بصورت لگاريتم بر مبني ۱۰ نشان داده مي شود و حجم کل لغزش را در يک دوره معين نشان مي دهد. با توجه به اين نکته، روابط جديد بين مساحت AL و VL حجم نقطه شروعي براي درجه بندي بزرگي لغزشها مي باشد.