مقاله برآورد رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS و کاربرد مدل هاي آماري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زرينه رود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: برآورد رواناب ناشي از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS و کاربرد مدل هاي آماري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زرينه رود)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذوب برف
مقاله مدل هاي آماري
مقاله مديريت منابع آب
مقاله تصاوير IRS و حوزه آبخيز زرينه رود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي علم آباد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به امکان پذير نبودن اندازه گيري ويژگي هاي برف در مناطق کوهستاني به دليل صعب العبور بودن، با بكارگيري تصاوير ماهواره اي  IRSو استخراج داده هاي پوشش برفي در حوزه هاي آبخيز مي توان با استفاده از مدل هاي آماري شامل مدل هاي رگرسيون دو و چند متغيره رواناب ناشي از ذوب برف را برآورد نمود که در مديريت منابع آب کاربردي فراوان دارد. اين پژوهش در حوزه آبخيز زرينه رود به دليل برخورداري از موقعيتي ويژه در تامين حجم شايان توجهي از آب مصرفي استان آذربايجان غربي انجام شد. در اين پژوهش افزون بر يافته هاي ناشي از سنجش از دور از داده هاي زميني بدست آمده از ايستگاههاي كليماتولوژي، برف سنجي و هيدرومتري واقع در حوزه آبخيز زرينه رود نيز بمنظور ارايه مدل هاي رگرسيوني براي تعيين آورد رودخانه ها استفاده شده است. نتايج بدست آمده از ارزيابي دقت مدل رگرسيوني چند متغيره با استفاده از دو معيار دقت كمي شامل ضريب تبيين (R2) و تفاضل حجم (DV)، مقدار اين معيارها را براي سه ماه مورد مطالعه از سال آبي ۲۰۰۶- ۲۰۰۷ در حوزه آبخيز زرينه رود به ترتيب برابر ۰٫۹۴ و ۱۳٫۴۸- نشان داد. ارزيابي مدل دو متغيره با استفاده از اين دو معيار نيز، مقدار اين معيارها را در همين بازه زماني به ترتيب برابر ۰٫۸۱ و ۱۹٫۳۶- نشان داد. براي انجام صحت سنجي مدل هاي آماري، سطح پوشش برف از روي تصوير ماهواره اي IRS مربوط به تاريخ ديگري از سال آبي مورد مطالعه برآورد گرديده و سپس بر اساس معيارهاي RMSE،RE  و QE صحت سنجي مدل انجام گرفت که نتايج مقدار معيار  RMSEرا براي مدل دو و چند متغيره به ترتيب برابر ۰٫۲ و ۰٫۰۱ نشان داد.