سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی غیور – استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
داریوش رحیمی – مدرس دانشگاه

چکیده:

حوضه آبی کارون علیا با وسعت ۱۰۹۲۳کیلومتر مربعیکی از بزرگترین زیر حوضه های اصلی رودخانه کارونمیباشد که طبق برنامه های توسعه کشوردر زمینه های تامین آب برای سایربخش هاوتولید انرژی برق آبی مورد توجه جدی قرار گرفته است . رخداد سیلابهای با دبی بالا دراثر ریزش بارش های سنگین به خصوص درسالهای اخیرخسارات بسیار زیادی را در بخش های زیر بنایی حوضه بد نبال داشته که مدیریت این گونه رخداد ها مستلزم شناخت دقیق تر عناصر موثر درآن می باشد و رخداد این سیلاب ها به نحوی بوده است که با گذشت زمان سیری افزایشی را نشان می دهند .در این مقاله تلاش گردیده است که با استفاده از روش تابع انتقال روند داده های دبی سنجی تعیین گردد. بر اساس بررسی های صورت گرفته داده های دبی سنجی سالانه ایستگاه ارمند وجود روند صعودی با استفاده از مدلرا در داده ها تایید میکندبنابراین اعمال مدیریت در حوضه کارون علیا باید با در نظر گرفتن روند مذکور باشد.