مقاله برآورد روند ژنتيكي، فنوتيپي و محيطي صفات رشد در گوسفند بلوچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: برآورد روند ژنتيكي، فنوتيپي و محيطي صفات رشد در گوسفند بلوچي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند بلوچي
مقاله مدل حيواني
مقاله روند ژنتيكي
مقاله صفات رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دل تنگ سفيدسنگي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: آهني آذري مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش داده هايي مانند وزن هاي تولد، شيرگيري، ۶ ماهگي، ۹ ماهگي و يك سالگي ۷۰۷۲ بره گوسفند نژاد بلوچي که در سال هاي ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۵ در گله شماره يك گوسفند بلوچي واقع در ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد عباس آباد مشهد ركوردگيري و جمع آوري شده بود، براي برآورد روند ژنتيكي، فنوتيپي و محيطي مورد استفاده قرار گرفت. ارزش اصلاحي حيوانات با روش معادلات مدل مختلط و بر اساس مدل دام يك متغيره پيش بيني شد. روند فنوتيپي، ژنتيكي و محيطي به ترتيب از طريق تابعيت ميانگين فنوتيپي بر سال، ميانگين ارزش اصلاحي بر سال و تفاوت روند فنوتيپي و ژنتيکي برآورد شد. پيشرفت ژنتيكي كل بعد از ۲۲ سال براي وزن تولد و بعد از ۲۴ سال براي وزن هاي شيرگيري، ۶ ماهگي، ۹ ماهگي و يك سالگي به ترتيب ۰۱۱/۰، ۴۸۸/۱، ۰۶۶/۲، ۰۶۲/۲ و ۰۳۴/۲ كيلوگرم بود. روند ژنتيكي وزن هاي تولد، شيرگيري، ۶ ماهگي، ۹ ماهگي و يك سالگي به ترتيب ۰۶/۰±۷/۰، ۱±۵۵، ۲±۷۲، ۲±۷۷ و ۳±۸۸ گرم در سال بر آورد شد. روند فنوتيپي براي وزن هاي تولد، شيرگيري، ۶ ماهگي، ۹ ماهگي و يك سالگي به ترتيب ۱±۴، ۹±۳، ۱۱±۱۱-، ۱۱±۱۵ و ۱۴±۱۱۸ گرم در سال و روند محيطي براي صفات ياد شده به ترتيب ۱±۳، ۸±۵۲-، ۹±۸۳-، ۹±۶۲- و ۱۲±۲۹ گرم در سال بود.