مقاله برآورد روند ژنتيكي و محيطي برخي صفات رشد در گوسفند كردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: برآورد روند ژنتيكي و محيطي برخي صفات رشد در گوسفند كردي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند كردي
مقاله روند ژنتيكي و محيطي
مقاله مدل دام
مقاله صفات رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: ستايي مختاري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي برآورد روند ژنتيكي و محيطي برخي صفات رشد شامل وزن تولد، شيرگيري، شش ماهگي و نه ماهگي از اطلاعات حاصل از ۳۳۳۷ بره نژاد كردي كه در طي سالهاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ در ايستگاه اصلاح نژاد گوسفند كردي شيروان جمع آوري شده بود استفاده شد. ارزش هاي اصلاحي، جهت محاسبه روند ژنتيكي هر صفت، با استفاده از روش حداكثر درستنمايي محدود شده بي نياز از مشتق گيري و بر اساس مدل دام تك صفتي بوسيله نرم افزار DFREML  برآورد شدند. به اين منظور با افزودن و حذف آثار مادري، شامل آثار ژنتيكي مادري و محيطي دائمي مادري به آثار ژنتيكي مستقيم، شش مدل دام مختلف براي هر صفت برازش داده شد. براي يافتن مدل مناسب آناليز براي هر صفت از آزمون نسبت درستنمايي استفاده شد و در نهايت ارزش هاي اصلاحي حيوانات با روش معادلات مدل هاي مختلط و بر اساس بهترين مدل دام تك صفتي برآورد شدند. روند فنوتيپي، ژنتيكي و محيطي به ترتيب از طريق تابعيت ميانگين فنوتيپي بر سال، ميانگين ارزش اصلاحي بر سال و تفاوت ارزش اصلاحي از ارزش فنوتيپي بر سال برآورد شدند. روند ژنتيكي مستقيم وزن تولد، شيرگيري، شش ماهگي و نه ماهگي با استفاده از تجزيه تك صفتي به ترتيب ۸۷/۱±۸۰/۰- ، ۹۷/۱۶±۹۰/۷۲، ۲۰/۲۱ ±۶۳/۵۹ و ۲۱/۲۸ ±۵۲/۱۳۶ گرم در سال و روند ژنتيكي مادري وزن تولد ۲۲/۲±۹۰/۴ گرم در سال برآورد گرديد. روند فنوتيپي وزنهاي تولد، شيرگيري، شش ماهگي و نه ماهگي به ترتيب ۱٫۱۳±۱٫۲۵، ۶۹٫۵۰±۳۵٫۱۴، -۹۰٫۵۳±۶۸٫۱۲ و ۱۳۳٫۳۲±۶۵٫۲۴ گرم در سال و روند محيطي براي صفات مذكور به ترتيب ۸۴/۲±۹۷/۲-، ۸۷/۰±۴۰/۳-، ۱۰/۸۹٫±۱۵/۱۵۰- و ۳۰/۱۱ ±۲۰/۳- گرم در سال برآورد شدند.