سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید بهرامی – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان
شاداب عباسی شوشتری – کارشناس ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان
فراز رابعی غلامی – مدیریت برنامه ریزی منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

حفاظت و بهره برداری بهینه از آب ، از عوامـل اصـلی توسـعه اقتـصادی و اجتمـاعی هـر کـشور محـسوب می شود . روند روبه رشد جمعیت در کشور ما و نیاز روز افزون به منابع آب، نقش بهـره بـرداری صـحیح از ایـن منابع طبیعی را هر روز پررنگتر می کند . هر ساله بر اثر وقوع سیلاب ها در کـشور و بخـصوص اسـتان خوزسـتان خسارات جبران ناپذیری به سازه های هیدرولیکی ، اراضی کشاورزی، مناطق شهری و روستایی وارد می گـردد . از اساسی ترین قدمهایی که باید به منظور کنترل و یا کـاهش خـسارات مزبـور و همچنـین ذخیـره بموقـع آب برداشته شود، برآورد صحیح زمان تاخیر ( سیر ) جریان از بالادست تا محل سدهای مخزنی می باشـد . از اینـرو بـا توجه به سیلاب های اخیر رخ داده در حوضه های آبریز منتهی به استان خوزستان محاسبه و تعیین این پارامتر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسـت . در ا یـ ن مقالـه بـه کمـک شـبکه هـای عـصبی مـصنوعی و کـاربرد مـدلQnet 2000 زمان سیر جریان از سد کارون سه تا ایستگاه سوسن که در حد فاصل سدهای کارون سـه و کـارون یک می باشد برآورد گردید .