مقاله برآورد زيتوده و ذخيره کربن برگ گونه بنه در باغ گياه شناسي ملي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: برآورد زيتوده و ذخيره کربن برگ گونه بنه در باغ گياه شناسي ملي ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ گياه شناسي ملي ايران
مقاله بنه
مقاله آلومتري
مقاله زيتوده برگ
مقاله ذخيره کربن برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: پورهاشمي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني نژاد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باغ گياه شناسي ملي ايران متشكل از كلكسيون هاي بومي و غيربومي متعددي است كه قطعه هاي بومي آن شامل گونه هاي درختي و درختچه اي متنوعي از جنگل هاي طبيعي ايران است. يکي از گونه هاي بومي باغ بنه (Pistacia atlantica) است که تراکم زيادي در برخي کلکسيون هاي بومي باغ دارد. درختان و درختچه هاي باغ هاي گياه شناسي در جذب دي اكسيد كربن جو و تلطيف هوا نقش مهمي دارند و در تمام نقاط دنيا از اهداف اصلي احداث باغ هاي گياه شناسي به شمار مي روند، از اين رو در اين پژوهش زيتوده و ذخيره کربن برگ گونه بنه بررسي شد. به اين منظور با استفاده از روش نمونه برداري طبقه اي تصادفي، ۳۰ اصله درخت بنه گزينش شده و فاکتورهاي کمي مورد نظر در آنها اندازه گيري شد. سپس برگ هاي يک قطاع ۴۵ درجه از سطح تاج جمع آوري، توزين (وزن تر) و پس از خشک کردن در داخل آون، دوباره وزن (وزن خشک) شد. پس از سوزاندن مقدار کافي از برگ هاي خشک شده در کوره الکتريکي و توزين خاکستر، وزن مواد آلي برگ و مقدار کربن برگ ها به دست آمد. همچنين مقدار دي اكسيد كربن جذب شده از جو توسط برگ ها و همچنين روابط آلومتريک محاسبه شد. بر اساس نتايج حاصل، متوسط زيتوده برگ، متوسط ذخيره کربن برگ و متوسط مقدار جذب دي اكسيد كربن از جو در هکتار به ترتيب، ۶۹٫۴، ۲۶٫۲ و ۹۶٫۳ كيلوگرم به دست آمد و از اين نظر اختلاف بين طبقه هاي قطري مختلف درختان نمونه معني دار نبود. در بررسي روابط آلومتريک نيز پس از تعيين روابط رگرسيوني مناسب مشخص شد که فاکتور قطر متوسط تاج، تاثيرگذارترين متغير بر زيتوده برگ و ذخيره کربن برگ است.