سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فرانک اخوان کرباسی – شرکت آب منطقه ای یزد- دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی علوم تحقیقات یزد
محمدرضا عارف – شرکت آب منطقه ای یزد -دانشجوی دکتری تغییر اقلیم دانشگاه خوارزمی پردیس – تهران
سیدعلی سرکارگر – عضوهیات علمی دانشگاه خواجه نصیرطوسی

چکیده:
مطالعه تغییرات سطوح برفگیر به عنوان یکی از متغیرهای اقلیمی نقش مهمی در جریان سطحی و زیرسطحیحوضه های آبریز و منابع آبی پایین دست ایفاد می نماید .یکی از مهمترین تکنیک های تعیین پوشش برفی، استفاده ازتصاویر ماهواره ای است که می توان اطلاعات مربوط به سطوح برف، محاسبه چگالی و آب معادل برف را از آن استخراجنمود .جریان دبی پایه بیشتر رودخانه ها ناشی از ذوب برف ذخیره شده در بالادست حوضه آبریز ناشی شده و در مواردی نیزبر اثر افزایش ناگهانی دما، طغیان رودخانه ها را به همراه خواهد داشت .استفاده از تصاویر سنجنده مودیس از ماهواره ترا بهلحاظ دسترسی سریع و آسان ، توالی زمانی مناسب و قدرت تفکیک قابل قبول اطلاعات لازم را بخصوص در زمینه سطحپوشش برف در مناطق مختلف بخوبی فراهم می نماید .در این تحقیق با استفاده از تصاویر مودیس و نرم افراز ERDAS وداده های ایستگاهی ،چگالی آب معادل برف ذخیره شده در استان یزد در زمان های مختلف برآورد گردید که نتایج آن قابلاستفاده برای حوضه های آبریز مختلف می باشد. موضوعی که در این بررسیها به آن توجه شده استفاده از آمار ایستگاههایباران سنجی برای مناطق خشک مانند استان یزد است که دارای شبکه مناسب ایستگاههای برف ستجی نبوده و از طرفیفاقد ذخیره برفی زیاد می باشد .این روش با انتخاب ایستگاه های باران سنجی بجز ایستگاه های برف سنجی موجود وبعنوان معرف نقاط ارتفاعی مختلف در مواقع برفی است که با محاسبه گرادیان عمق و چگالی برف با ارتفاع و در نهایتحجم آب معادل را محاسبه میکند و نتایج از دقت لازم برخوردار می باشد.