سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مرضیه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
رفعت زارع بیدکی – استادیاران دانشگاه شهرکرد
مژگان عباسی –

چکیده:
وقوع سیل همواره با خسارت های مالی و جانی فراوانی همراه است پیش بینی بهنگام سیل و ایجاد سیستم های هشدار سیل میتواند درکاهش این خسارات نقش عمده ای بازی کند براورد شدت سیل و مدزت مان تداوم آن مستلزم دراختیار داشتن اطلاعات کافی ازدو عامل مهم ایجاد رواناب یعنی بارندگی و سطح پوشیده ازبرف درارتفاعات حوضه ابریز است درحوضه های برف گیر که رژیم بارش درآنها عمدتا ازنوع برف است براوردسطح پوشیده از برف و دمای این سطح نقش مهمی دربراورد رواناب خروجی ازحوضه و پیش بینی بهنگام سیل دارد امروزه تکنولوژی سنجش ازدور و تصاویر ماهواره ای موجب پیشرفت عمده ای درعرصه مطالعه حوضه های ابریز شده است یکی ازکاربردهای عمده تکنولوژی سنجش ازدور درمطالعه حوضه های ابریز تعیین اطلاعات مربوط به سطح پوشش برف است ویژگیهای فیزیک برف پایش با سنجش ازدور را ممکن ساخته است و به دلیل نیاز به پایش پیوسته سطح برفگیر بهره برداری ازماهواره هایی که دوره بازگشت تصویرهای آنها کوتاه است معمول است