مقاله برآورد سيل با استفاده از آناليز GIUH (مطالعه موردي حوضه امامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: برآورد سيل با استفاده از آناليز GIUH (مطالعه موردي حوضه امامه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GIUH
مقاله هيدروگراف واحد
مقاله سيلاب
مقاله ژئومورفومتري
مقاله حوضه امامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: جداري عيوضي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: يماني مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيدروگراف واحد يك روش معمول و بسيار رايج در پيش بيني دبي سيلاب ها از داده هاي اندازه گيري شده مي باشد. در حوضه هاي فاقد داده هاي پايه امكان تهيه هيدروگراف واحد با استفاده از روش هاي تحليل روان آب و – بارش وجود ندارد. استفاده از داده هاي ژئومورفولوژي و تهيه هيدروگراف واحد ژئومورفولوژي (GIUH) راه حلي براي مشكل حوضه هاي ياد شده مي باشد. معادله GIUH بر اساس آناليز شبكه هيدروگرافي مبتني بر تجزيه و تحليل هاي زنجيره ماركوف براي حوضه (رتبه چهار ۴=Ω) امامه استخراج گرديده است، و نتايج رضايت بخش از آن به دست آمد. در اين مقاله به تحليل كمي روابط پارامترهاي ژئومورفولوژي و هيدروديناميكي در مدل سازي برآورد سيل پرداخته شده است، و روابط روان آب – بارش بر اساس تئوري ها و داده هاي ژئومورفولوژيكي موردتجزيه تحليل قرارگرفته اند. كاربرد مدل GIUH در مديريت سيلاب حوضه ها به ويژه حوضه هاي فاقد ايستگاه اندازه گيري، حايز اهميت مي باشد.