سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
جابر جعفرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران مهندسی آب
صمد امامقلی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:
در مطالعات وطراحی سازه های آبی برآوردسیلاب، بخصوص برآوردمقدار ماکزیمم آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور می توان از روش های مختلفی مانند روش های تجربی و یا عددی استفاده نمود.امروزه با پیشرفت علومدر زمینه های مختلف دانشمندان قادر به پیش بینی رویدادهایی با استفاده از مدل ها و برنامه های رایانه ای هستند. با توجه به اهمیت رودخانه تلار واقع در استان مازندران در تحقیق حاضر با استفاده از مدل HEC-HMS سعی شد سیلاب۶۶ کیلومتر مربع واقع در بالادست ایستگاه هیدرومتری ولیکبن واقع در استان / زیر حوضه کسیلیان به مساحت ۵۷مازندران برآورد گردد. برای کالیبره کردن مدل از داده های سیلاب اندازه گیری شده و هایترگراف بارش منطقه استفادهشد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه پیش بینی دبی اوج سیلاب در وقایع مختلف به روش SCS خطای اندکی داشته است.در مجموع مدل یاد شده توانایی بسیار خوبی در پیش بینی دبی اوج سیلاب منطقه دارد.بنابراین از این مدل می توان برای پیش بینی سیلاب منطقه استفاده گردد.