مقاله برآورد ضرايب ژنتيکي و ارزيابي مدل DSSAT براي ارقام استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۲۲۹ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: برآورد ضرايب ژنتيکي و ارزيابي مدل DSSAT براي ارقام استان گلستان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله شبيه سازي
مقاله مدلDSSAT
مقاله رشد و نمو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهروکاشاني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: گالشي سراله
جناب آقای / سرکار خانم: كلاته عربي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مدل هاي شبيه سازي گياهان زراعي به عنوان مکمل کارآمد براي تحقيقات آزمايشي مطرح است. همچنين مدل هاي شبيه سازي گياهان زراعي مي توانند از نظر اتخاذ تصميم مناسب در سيستم هاي کشاورزي مفيد باشند. اين مطالعه به منظور برآورد ضرايب ژنتيکي و ارزيابي مدل شبيه سازي DSSAT در پيش بيني نمو و رشد و عملکرد گندم انجام شد. براي برآورد ضرايب و ارزيابي مدل DSSAT از داده هاي آزمايش هاي مزرعه اي مختلف براي چهار رقم گندم کوهدشت، شيرودي، تجن و زاگرس که از ارقام مورد استفاده در استان گلستان هستند، استفاده شد. بعد از برآورد پارامترهاي ژنتيکي، توانايي مدل در شبيه سازي مراحل فنولوژيک روز تا گرده افشاني، روز تا رسيدگي، توليد ماده خشک در گرده افشاني و رسيدگي فيزيولوژيک، شاخص سطح برگ در گرده افشاني، تجمع نيتروژن در گرده افشاني و رسيدگي و عملکرد دانه مورد ارزيابي قرار گرفت. براي عملکرد جذر ميانگين مربعات خطا برابر ۶۶۸ کيلوگرم در هکتار بود که ۲٫۱۸ درصد ميانگين عملکرد مي باشد. پيش بيني هاي مدل براي ساير ويژگي هاي رشد و نمو نيز مناسب بودند. بنابراين، مي توان از اين مدل براي شبيه سازي اين ارقام استفاده نمود.