سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی احمدی متقی – دانش آموخته کارشناسی ارشد از دانشگاه مازندران
اردشیر نجاتی جوارمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
قدرت ا… رحیمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از روش آنالیز سیستم و معادلات سود و با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز اصلاح نژاد عباس آباد و همچنین مطالعه هزین ه ها و درآمدهای مربوط به پرورش و نگهداری
گوسفند بلوچی، کلیه عواملی که در هزینه ها و درآمدهای پرورش گوسفند بلوچی مؤثر هستند مورد مطالعه قرار گرفته و پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی یک مدل ریاضی برای برآورد ضرایب
اقتصادی محاسبه گردید . چهار صفت تعداد بره در هر زایش، نرخ زنده مانی بر ه ها تا شیرگیری،نرخجایگزینی میش ها در گله و وزن پشم در میش ها و چهار صفت وزن بدون دنبه در شیرگیری، وزن دنبه در شیرگیری، میانگین افزایش وزن روزانه وزن بدون دنبه بعد از شیرگیری و میانگین افزایش وزن روزانه وزن دنبه بعد از شیرگیری در بره ها مورد مطالعه قرارگرف ت. ضرایب اقتصادی صفات فوق در دو سیستم یک بار زایش در سال و سه بار زایش در دو سال و به ازای ۰/۱ افزایش در انحراف معیار فنوتیپی هر صفت محاسبه گردید . ضرایب اقتصادی نسبی صفات نسبت به ضریب اقتصادی وزن پشم محاسبه شد که در سیستم یک بار زایش به ترتیب برابر ۲۶۱/۱۴ ، ۴۱/۸۲ ، ۲۶/۲۴۴- ، ۱ ، ۹۸/۷۵ ، ۰/۴۱- ، ۲۱/۷۵ و ۰/۰۸- و در سیستم سه بار زایش در دو سال به ترتیب برابر ۳۶۳/۲۶ ،۳۴۰/۵۶ ، ۱۹/۵۴ – ، ۱ ، ۱۶۲/۲۰ ، ۰/۷۷- ، ۳۱/۳۰ و ۰/۴۵- محاسبه گردید .جهت بررسی اثر تغییرات هر یک از عوامل تولید بر ضرایب اقتصادی صفات، حساسیت ضرایب اقتصادی نسبی به ازای ۲۰% افزایش یا کاهش در هزینه های خوراک، قیمت گوشت مورد آزمون قرار گرفت.