سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل بانان علی عباسی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
سعید نجفی باغچه جوقی –
امیرحسین مروجی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در این مقاله بررسی اصول کار CT ها ، عوامل مختلف ایجاد خطا، از جمله پدیده اشباع موردمطالعه قرار گرفته است . بدین منظور بخشی از شبکه توزیع نیروی برق تبریز به عنوان جامعه نمونه انتخاب و CT های منصوبه آن به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته و خطای عملکرد CT های منصوبه، ناشی از پدیده اشباع و انتخاب نامناسب ر نج آنها با توجه به شرایط کاری، استخراج گردیده است . بررسی های اقتصادی نشان می دهد که قرائت کنتورهای نصب شده به دلیل خطای عملکرد CT ها در مطالعه موردی، چیزی در حدود ۲۰ درصد پایین تر از مقدار واقعی است . در این مقاله ضمن تبیین تاثیرات فنی و اقتصادی خطای عملکرد CT ها، راهکارهای مناسب برای کاهش این امر، ارائه گردیده است