سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.
محمدعلی داداشی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.
مسعود علیدوست – پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان.

چکیده:

تأثیر عملکرد هریک ازاجز اء تشکیل دهنده یک حوضه آبخیز را می توان در شدت فرسایش و رسوب تولید شده از آن مشاهده نمود و مورد ارزیابی قرارداد .معمولاً در هر حوضه مقدار فرسایش بیش از مقدار رسوب است و علت آن نیز ترسیب مواد فرسایش یافته در سطح حوضه براثر وجود تله های طبیعی رسوبی می باشد.لذا لازم است رابطه موجود بین ضریب رسوب دهی وپار امترهای فیزیکی هرحوضه تعیین وباآگاهی از مقدار آن برنامه ریزی های لازم وسیاست های مدیریتی را به مرحله اجرا در آورد. بنابر این با شناخت عوامل م ؤثر در ضریب رسوبدهی حوضه ها می تواناستراتژی کنترل رسوب را با دقت بیشتری تدوین نمود .در این تحقیق جهت مشخص نمودن ضریب رسوبدهی ، حوضه شفارود با استفاده از نقشه۱:۵۰۰۰۰ توپوگرافی به شش حوضه تقسیم شد و میزان فرس ایش و کلاس رسوبدهی حوضه براساس مدل m psiac محاسبه گردید