سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن نجارچی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

یکی از عوامل مهمی که در طراحی پروژه های آبیاری نقش اساسی ایفا می کند محاسبه آب مورد نیاز گیاهان بر اساس روشهای علمی است .عوامل موثردر آب مورد نیاز گیاهان بسیار متنوع بوده و از خصوصیات اقلیمی گرفته تا خصوصیات خاک شناسی و گیاه شناسی و غیره رادر بر میگیرد .روش های مختلف برآورد آب مورد نیاز گیاه ،گرچه از نظر چگونگی دستیابی به نتایج مورد نظرمتفاوتند ،اما همگی از یک وجه مشترک کلی بر خوردارند و آن عبارت است از بر آورد آب مورد نیاز بر اساس عمل تبخیر و تعرق پایهETO)و عامل ضریب گیاهیKc) از بین دو عامل فوق ، عامل ضریب گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا از یک سو تحت تاثیر خصوصیات فیزیو لوژیکی گیاه و مراحل رشد آن و از سوی دیگر تحت تاثیر ش رایط عملی ازقبیل تاریخ کشت و شرایط آب و هوایی قرار دارد . لذا اندازه گیری و بدست آوردن این ضریب برای هرمنطقه و هر گیاه لازم و ضروری می باشد دراین مقاله ضریب گیاهی جو برای شهرستان اراک در چهار مرحله از رشد اندازه گیری گردید ، نتایج بدست آمده نشان می دهدکه ضریب گیاهی جو از۰/۳ در مرحله اول تا۱/۰۳ در مرحله سوم (مرحله تشکیل میوه ) متغیراست و این ضریب در مراحل دوم و چهارم به ترتیب ۰/۵۱ و ۰/۵ براورد شده است.