مقاله برآورد ظرفيت ذخيره آب در خاك سيلتي لوم با سطح ايستابي كم عمق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: برآورد ظرفيت ذخيره آب در خاك سيلتي لوم با سطح ايستابي كم عمق
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح ايستابي كم عمق
مقاله ظرفيت ذخيره آب در خاك
مقاله هواي محبوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شيده
جناب آقای / سرکار خانم: سپاسخواه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از مطالعات هيدرولوژيك و كشاورزي برآورد ميزان آبي كه خاك مي تواند در خود ذخيره نمايد تا سطح ايستابي آن به سطح زمين برسد، يعني ظرفيت ذخيره آب در خاك (SWSC)، داراي اهميت است. در اين بررسي مقدار SWSC به صورت تابعي چندجمله اي از عمق سطح ايستابي براي خاك سري كوي اساتيد (سيلتي لوم) در حوضه آبريز باجگاه به دو روش نظري و تجربي برآورد و با يكديگر مقايسه گرديد. همچنين، تاثير ميزان هواي محبوس بر SWSC در هر دو روش بررسي شد. چهار سطح ايستابي به عمق هاي ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ سانتي متر در آزمايشگاه شبيه سازي شد همچنين رطوبت خاك در اعماق گوناگون ستون خاك اندازه گيري و سپس ميزان SWSC در اعماق ايستابي گوناگون تعيين گرديد. با روش رگرسيون از SWSC هاي به دست آمده و عمق سطح ايستابي، ضرايب تجربي معادله ياد شده بدست آمد. مقادير ظرفيت ذخيره آب در خاك به روش هاي نظري و تجربي به روش رگرسيون خطي با هم مقايسه شد. ضرايب تعيين به دست آمده براي دو حالت با در نظر گرفتن هواي محبوس (۰٫۹۶) و بدون در نظر گرفتن هواي محبوس (۰٫۹۹) خط و تقاطع محور عمودي، نشان دهنده نزديكي داده هاي تجربي و نظري براي حالت در نظر گرفتن هواي محبوس است. نتايج بيانگر تاثير قابل توجه هواي محبوس بر ميزان ظرفيت ذخيره آب در خاك بود (۰٫۲۱ از تخلخل خاك مورد مطالعه). بنابراين منظور نمودن اين مقدار در محاسبات ضروري است. تاثير كاهنده صعود مويينگي در معادله به دست آمده گنجانيده شده است. در مقايسه آماري با در نظر گرفتن هواي محبوس در مطالعات معادله هاي به دست آمده اختلاف معني داري ندارند، در حالي كه ناديده گرفتن هواي محبوس اختلاف به دست آمده را معني دار مي نمايد.