سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید محمدرضا علوی مقدم – دانشجوی دکترای هیدرولیک دانشگاه فردوسی مشهد، عضو هیات علمی گروه عمرا
سید محمود حسینی – دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیلهای طبیعی و کانالهای انتقال سیلاب میتواند از جنبه های فنی اجرایی، اقتصادی، ایمنی و حقوقی حائز اهمیت باشد. لذا اعمال دقت هرچه بیشتر در برآورد ظرفیت انتقال این کانالها کاملا الزامی و توجیه پذیر است. یکی از مقاطع عرضی معمول، که خصوصا در رودخانهها و مسیلهای طبیعی مشاهده میشود، مقاطع مرکب است. در این مقاله ضمن معرفی روشهای موجود در برآورد ظرفیت انتقال مقاطع مرکب، عملکرد این روشها بهکمک دادههای تجربی برای کانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت و غیریکنواخت با یکدیگر مقایسه میشوند. جهت این مقایسه از شانزده گروه داده- « کوهرنس » های آزمایشگاهی استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که روش دارای خطای کمتری در برآورد ظرفیت انتقال میباشد. همچنین، چند نمونه از کاربرد این روشها در کنار روشهای مرسوم و سنتی، در تعدادی از مقاطع رودخانهها و مسیلهای طبیعی و مصنوعی نشان داده شده است.