سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سالومه سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
مهدی عینی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
عبداله چاله چاله – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه رازی کرمانشاه
عبداله طاهری تیزرو – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در میزان ظرفیت نفوذ نهایی وسرعت نفوذ آب در خاک پارامترهایی تعیین کننده می باشند. با برآورد سرعت نفوذ در یکمنطقه می توان اقدام به ترسیم منحنی نفوذ برای آن ناحیه کرد، که بهعنوان یک منحنی مرجع برای خاک انمنطقه به شمار میرود. با داشتن منحنی نفوذ و بدست آوردن شدت بارندگی با توجه به داده های بارندگی و مقایسه این دو با هم می توان ارتفاع رواناب در سطح حوضه را در شرایط ایده آل (تبخیر و تعرق در ناحیه در طول بارش صفر در نظر گرفته شود) تخمین زد. همچنین نتایج بدست امده در جهت طراحی بهتر سیستم های آبیاری بارانی، برای جلوگیری از هدر رفت آب آبیاری به صورت رواناب سطحی و مدییرت بهتر سیستم مفید خواهد بود. در میان روشهای صحرائی برآورد سرعت نفوذ، روش حلقه مضاعف به دلیل کاربری آسانتر و هزینه کمتر و نتایج نسبتا قابل قبول کاربرد بیشتری دارد. در این مقاله سعی شده است برنامه ای کاربردیجهت محاسبه سرعت نفوذ، شدت بارندگی، نمایه های و میزان رواناب سطحی و نفوذ در سطح حوضه، با داشتن داده های اندازه گیری شده در روش حلقهمضاعف و داده های بارندگی، ارائه شود.