سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهنگ هنرور – دانشیار گروه ساخت و تولید، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی دشتی زاده – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید، شرکت فناوران پارسه کیان، دپ

چکیده:

تحلیل عدم قطعیت بر اساس رویه استاندارد جهت محاسبه و تخمین بازه خطای داده های اندازه گیری شده بنا نهاده شده است. در این مقاله، تحلیل عدم قطعیت در مرحله طراحی در انداز هگیری طول قائم ترک به روش فراصوتی زمان پروازپراش (ToFD) ارائه می شود. سه معادله کاهش داد ههای متفاوت برای حالات مختلف قرارگیری ترک در قطعه میتوان نوشت. مطالعه و بررسی این حالات سه گانه نشان می دهد که همواره کاهش فاصله بین دو پروب باعث کاهش عدم قطعیت در انداز هگیری طول قائم ترک می شود. هم چنین بسته به حالت قرارگیری ترک، افزایش اندازه طول قائم ترک می تواند منجر به کاهش یا افزایش عدم قطعیت این پارامتر شود.