سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد عبدالهیان نوقابی – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
وحید اکبری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد جواد میرهادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رحیم محمدیان – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

چکیده:

مدیریت صحیح مرحله داشت مزرعه چغندرقند و تشخیص زمان مناسب برداشت محصول مستلزم انجام پایش و ردیابی رشد ریشه چغندرقند است . در اواخر فصل رشد چغندر قند جهت تصمیم گیری زمان مناسب برداشت ، چغندرکار مایل است از وضعیت عملکرد ریشه مزرعه خود اطلاع داشته باشد . برای کیل گیری و برآورد عملکرد ریشه چغندرقند معمولا اقدام به نمونه برداری تخریبی از چند نقطه مزرعه و سپس با توزین ریشه های برداشت شده از یک مساحت مشخص عملکرد ریشه مزرعه برآورد می گردد. این پژوهش با هدف تعیین روش مناسب برآورد عملکرد ر یشه چغندرقند در مزرعه به روش غیر تخریبی ، در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند واقع در کمال شهرکرج انجام شد . طی فصل رشد اقدام به نمونه برداری تخریبی دو مزرعه که با فاصله ۴۵ روز از یکدیگر کشت شده بودند گردید . در هر مرحله نمونه برداری تعداد ۱۰ بوته در چهار تکرار بطور جداگانه از مزرعه برداشت و پس از شستشو ، در هر ریشه بزرگترین قطر و وزن تر آن اندازه گیری شد. در پایان فصل رشد بین میانگین وزن تک ریشه به عنوان متغیر تابع ومیانگین قطر تک ریشه چغندرقند به عنوان متغیر مستقل روی مجموع داده های دو تاریخ کاشت بهترین معادله (حداکثر ضریب همبستگی، R^2=96%) برازش گردید . بنابراین طی اواخر فصل رشد چغندرقند در شرایط کرج چنانچه قطر ریشه چغندرقند در چندین نقطه به طور تصادفی در داخل مزرعه اندازه گیری گردد و میانگین آنها به عنوان متغیر مستقل (RD) در معادله مربوطه RW=1.6663RD^2.7114 ) قرار داده شود می توان میانگین وزن تک ریشه (RW) مزرعه را برآورد نمود . سپس با توجه به متوسط تراکم بوته مزرعه مورد نظر، امکان محاسبه عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه برحسب تن در هکتار به روش غیر تخریبی فراهم خواهد شد. این روش در کیل گیری محصول مزارع چغندرقند قبل از برداشت نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.