مقاله برآورد فاصله اي زمان تکميل پروژه بر اساس رويکرد شبيه سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: برآورد فاصله اي زمان تکميل پروژه بر اساس رويکرد شبيه سازي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي
مقاله رويکرد شبيه سازي پيشامد گسسته
مقاله برنامه ريزي پروژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينال زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني دولاما جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده خواجه مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر کاربرد رويکردي براي محاسبه زمان تکميل مسيرهاي شبکه پروژه با فعاليت هاي معين مي باشد که بر اساس ان مي توان زمان تکميل پروژه را برآورد کرد. در روش مسير بحراني (CPM) زمان فعاليت ها قطعي در نظر گرفته مي شود. با توجه به اينکه پيش بيني پيشامدهاي آينده به شکل قطعي امکان پذير نمي باشد روش بازنگري و ارزيابي پروژه (PERT) ابداع شده است که زمان فعاليت ها را احتمالي در نظر مي گيرد. در اين روش بزرگي واريانس زمان مسيرها مي تواند دقت محاسبات را تحت تاثير قرار دهد که تکنيک شبيه سازي روش مناسبي در اين حالت مي باشد. در مقاله حاضر يک شبکه برداري نمونه انتخاب مي شود و توزيع زمان هر فعاليت با نرم افزار Input Analyzer بر اساس يک سري داده براورد مي شود. براي ارزيابي زيبندگي توزيع از سه معيار ميانگين خطا، ازمون کاي-دوم و کولموگروف-اسميرنوف (K – S) استفاده مي شود. در مرحله بعدي مدل کامپيوتري شبکه در نرم افزار Arena 7.0 ساخته مي شود. مدل به تعداد ۱۲۰ بار شبيه سازي مي شود و بر اساس ان حداقل تعداد نمونه مورد نياز براي محاسبه فاصله اطمينان ۹۵% تعيين مي شود. در نهايت يک فاصله اطمينان براي زمان هر مسير شبکه پروژه محاسبه مي شود و برآوردي براي زمان تکميل پروژه به دست مي آيد.