سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد یزدانی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
سیداحمد علوی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
محمد سراج – کارشناس ارشد تکتونیک شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
عباس چرچی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در نوشتار های مختلف بر اهمیت خاص شکستگی ها و تأثیر آنها در کیفیت مخازن هیدروکربنی و بویژه مخازن کربناته جنوب غرب ایران تأکید شده است . در این مقاله روش پیشنهاد شده توسط شرکت McCord & Associates (1973,1975) موسوم به RFF در خصوص تعیین انبوهی نسبیشکستگیها در میدان پارسی مورد استفاده قرار گرفت که عواملی چون سنگ شناسی (Lithology Factor) اعوجاج ساختمانی (Sinuosity Factor ) عامل ساختمانی با شعاع انحناء Asmani Section Factor) و سیمان شدگی (Cementation) را در قالب یک رابطه ریاضی معرفی نموده است. بدینمنظور ۵۰ مقطع عرضی بر روی نقشه خطوط تراز زیرسطحی افق آسماری ترسیم و برای سطوح عمقی
مختلف در هر مقطع، مقادیر این رابطه محاسبه گردید و به نقشه در آمد . مشخص شد که مناطقی متأثر خوردگی و انحناء ناشی از اعوجاج محور ساختمانی از تراکم از عملکرد توأم انحناء مرتبط با چین شکستگی بالایی برخوردار هستند . همچنین زون های یک و دو به عنوان مناطقی با توسعه شکستگی قابل توجه نسبت به سایر زون ها معرفی می شوند