سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد ازادگان – ا ستادیار، پردیس ابوریحان ، دانشگاه تهران

چکیده:

برداشت خاک سطحی از شیب محدب اراضی، در اثر خاک ورزی تاثیر زیادی در مقدار حرکت و انتقال خاک توسط فرسایش آبی وبادی ، تلفات کل خاک و کاهش توان تولیدی آن وعدم ثبات تولیدات کشاورزی دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخم با گاوآهن برگرداندار در قطعه زمینی با شیب ۱۴-۲ درصد ۱*۱* ۱ سانتی متردر عمق ۱۲ سانتیمتری خاک سطحی، بعنوان نشانه است. فاصله نشانه ها از یکدیگر ۲۰ سانتیمتر، ابعاد کرت ۸۰*۸۰ سانتیمتر، متوسط سرعت حرکت تراکتور۳/۵ کیلومتردر ساعت، عمق شخم ۰/۱۵ متر بافت خاک لوم و وزن مخصوص ظاهری آن( kg/m3 1340 می باشد . ۸ کرت برای حرکت روبه بالا و روبه پایین موازی شیب، ۸ کرت دیگر برای حرکت برگردان خاک بطرف بالا و پایین عمود بر شیب انتخاب شد. پس از انجام آزمایش متوسط جابجایی نشانه ها۰/۵ متر و مقدار خاک جابجا شده در واحد عرض بیش ازkg/m70 بوده، تلفات خاک در جهت موازی و عمود برشیب به ترتیب ۱۳/۴۹ و ۳/۵۱ تن در هکتار با ضریب تعیینR20.98 و ۰٫۵۱ در اثر یک بار شخم برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که اولاًدرشخم موازی شیب تلفات خاک۳/۹۷ برابر بیشتر از شخم عمود بر شیب است. ثانیاً این روش کاربردی با هزینه کم و بدون ایجاد آلودگی خاک است. از عوامل موثر در مقدار فرسایش خاک، شکل و درجه شیب، عمق شخم، بافت و رطوبت خاک و سرعت حرکت تراکتور می باشد.