سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمس الله عسگری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
محمدرضا جعفری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
ایوب پیرانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
سیاوش شایان – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرسایش و کاهش حاصلخیزی خاک ازجمله مسائلی است که دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و حفظ محیط زیست را با مشکل روبرو می سازد. شناخت و بررسی ساز و کار فرسایش و به دیگر سخن مطالعه کمی و کیفی فرسایش در حوضه های آبخیز کشور و جلوگیری از به هدر رفتن یکی از غنی ترین منابع طبیعی کشور یعنی خاک و مبارزه با این فرایند کمال اهمیت را دارد. در این تحقیق فرسایش و رسوب حوضه از نظر کیفی وکمی با استفاده از روش (پسیاک اصلاح شده // ) در محیط GIS مورد ارزیابی قرار گرفته است.میزان رسوب تولیدی حوضه ۳۲۹۹۴۹ تن در سال و میزان بار رسوبیحوضه در محل سد ۲۳۴۰۳۰۹/۱۳ تن در سال محاسبه گردید که معادل ۱۸۱۷۱۶/۱۲متر مکعب در سال می باشد. همچنینمیزان بار رسوبی حوضه درمحل بند امیرآباد بدون احتساب ۶ زیر حوضه بالا دست ۲۶۵۰۱۶/۷۷ متر مکعب در سال برآورد شده است. از نظر کلاسهای فرسایشی و شدت رسوبدهی حوضه به سه کلاس کم، متوسط و زیاد تفکیک و کلحوضه در کلاس فرسایشی متوسط قرار میگیرد.