سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد حسینی سبزواری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی
غلامحسین کرمی – دکترای هیدروژئولوژی
محمد زارع – دکترای مهندسی منابع آب
سعید کریمی نسب – دکترای مهندسی معدن

چکیده:

قابلیت انتقال یکی از پارامترهای مهم هیدرودینامیکی سفره های آب زیرزمینی می باشد که براورد آن یکی از اهداف اصلی هیدروژئولوژیست هاست. این پارامتر به عنوان یکی از اطلاعات مهمی است که برایتهیه مدل آب زیرزمینی ضروری می باشد. معتبرترین روش تعیین قابلیت انتقال استفاده از نتایج آزمایش پمپاژ است به منظور تهیه مدل آب زیرزمینی در محدوده معدن شماره یک گل گهر سیرجان مقادیر قابلیت انتقال در نقاط مختلف این محدوده بایستی تعیین شوند.