سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا رمضانی مقدم – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- ایستگاه تحقیقات پنبه شرق کشور(کاشمر)
اسلام مجیدی هروان – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- کرج
عمران عالیشاه – موسسه تحقیقات پنبه کشور- گرگان
سید ابوالقاسم محمدی – دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی روابط صفات مختلف با عملکرد وش در پنبه الیاف متوسط (G.hirsutum) از ضرایب همبستگی ساده، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت برای تجزیه داده های حاصل از ۱۸ ژنوتیپ در قالب دو طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در شرایط غیر تنش و تنش شوری استفاده شد . پس از آن قابلیت توارث صفاتی که همبستگی بالایی با عملکرد نشان دادند محاسبه گردید . با استفاده از ضرایب همبستگی ساده تعداد بوته در متر مربع و درصد زودرسی رابطه بالاتری با عملکرد وش تحت شرایط تنش شوری داش تند. در مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام ۴ متغیر مستقل تعداد بوته در متر مربع، ارتفاع بوته، میزان پرولین و نسبت + K+/Na، ا ۹۴ درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند . در نتایج حاصل از تجزیه علیت بیشترین اثرات مستقیم مربوط به کشش الیاف، تعداد شاخه زایا و طو ل بلند ترین شاخه رویا بر عملکرد و ش بود . صفات درصد زودرسی، وزن قوزه و درصد کیل الیاف دارای بیشترین قابلیت توارث عمومی بودند.