سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مختارعلی عباسی – دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و
رسول واعظ ترشیزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
اردشیر نجاتی جوارمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رحیم عصفوری – استادیار پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

چکیده:

هدف تحقیق حاضر برآورد مؤلفه های کو (واریانس ) صفات تعداد بره در هر زایش (با ۳۴۹۱ رکورد)، وزن شیرگیری (با ۱۲۱۲۷ رکورد )، متوسط افزایش وزن روزانه (با ۱۱۵۹۷ رکورد ) و وزن پشم نشسته (با ۳۶۵۲ رکورد ) با استفاده از اطلاغات ثبت شده در طی ۲۶ سال ( ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۷ ) از گله شماره دو ایستگاه اصلاح نژاد و پرورش گوسفند شمال شرق کشور واقع در عباس آباد مشهد می باشد . تجزیه و تحلیل داده ها با برازش مدل حیوان ی دو متغیره، بوسیله نرم افزار DFREML انجام گردید . نتایج حاصل نشان داد که دامنه ضرایب وراثت پذیری مستقیم تعداد بره در هر زایش از ۰/۰۸۱ تا ۰/۰۸۷ ، وزن شیرگیری از ۰/۰۷۵ تا ۰/۰۸۰ ، متوسط رشد روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی از ۰/۰۹ تا ۰/۱۲ و وزن پشم نشسته از ۰/۱۳۴ تا ۰/۱۴۳ بود . وراثت پذیری مادری صفت وزن شیرگیری ۰/۰۵ و برای متوسط افزایش وزن روزانه بعد از شیرگیری ناچیز و از ۰/۰۰۳ تا ۰/۰۰۵ متغیر بود. نسبت واریانس محیطی دائمی حیوان به واریانس فنوتیپی (pe2) برای تعداد بره در هر زایش در دامنه ۰/۲۱۱ تا ۰/۲۱۳ و برای وزن پ شم نشسته در دامنه ۰/۱۶۵ تا ۰/۴۲۵ برآورد شد . نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی (c2) برای صفات وزن شیرگیری ۰/۰۹۴ تا ۰/۰۹۳ و متوسط رشد روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی ۰/۰۳ تا ۰/۰۱ برآورد گردید . همبستگی ژنتیکی تعداد بره در هر زایش با وزن شیرگیری ؛ متوسط رشد روزانه و وزن پشم نشسته به ترتیب ۰/۳۵ ۰/۱۰ و ۰/۰۲۷ بود . این همبستگی ها بین وزن شیرگیری با متوسط رشد روزانه و وزن پشم نشسته به ترتیب ۰/۲۹ و ۰/۳۹ و متوسط رشد روزانه با وزن پشم نشسته ۰/۰۰۴ – برآورد گردید . همبستگی فنوتیپی بین تعداد بره در هر زایش با وزن شیرگیری، متوسط رشد روزانه و وزن پشم نشسته به ترتیب ۰/۱۰ ، ۰/۰۱ و ۰/۰۴ برآورد شد. این پارامتر بین صفت وزن شیرگیری با متوسط رشد روزانه ۰/۰۲۴ و با وزن پشم نشسته ۰/۱۳۱بود . همبستگی فنوتیپی برآورد شده بین متوسط رشد روزانه و وزن پشم نشسته منفی و بسیار پایی ن بود (۰/۰۲-) . بطور کلی همبستگی های ژنتیکی بین صفات مورد مطالعه پایین تا متوسط بود . لذا در نظر گرفتن هر یک از این صفات در هدف اصلاح نژاد و شاخص انتخاب تاثیر منفی بر پیشرفت ژنتیکی حاصل برای صفات دیگر ندارد . اما پایین بودن ضریب وراثت پذیریمستقیم بویژه برای ص فات تعداد بره در هر زایش و وزن شیرگیری سبب می شود، میزان پیشرفت ژنتیکی ناشی از انتخاب برای آنها کم باشد.