سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جهانگیر صیاد – گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا ) ایران
حمیدرضا صدری – گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا ) ایران
حمیدرضا کرور – گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا ) ایران
محمدامین جمال زاده – گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا ) ایران

چکیده:

استفاده نظام مند از دانش بشری و تجربیات گذشـته در فراینـد تصمیم گیری و برنامه ریزی، جایگاه ویژه ای در مدیریت نـوین دارد . با این دیدگاه تلاش می شود تا از اطلاعـات حاصـل بـه شکل بهینه ای استفاده شود . بخشی از این تلاش هـا در جهـت به کارگیری روش هـای مـدل سـازی بـرای شناسـایی عوامـل تأثیرگذار بر فعالیت ها و نیز به کارگیری عوامل شناسایی شـده برای پیش بینی های آینده است . این مدل ها توانسـته انـد امکـان استفاده از دانش بشری و تجربیات را به شکل مناسـبی فـراهم کنند . در این مقاله روش استفاده از مدل سازی در ارائه ی اقلام براورد ی فرایند احداث نیروگاه تشریح می شود . بدین ترتیـب، برای براورد اقلام اطلاعاتی که در آینده اجـرا خواهـد شـد از داده های پروژه هایی که پیش تـر در شـرکت مپنـا اجـرا شـده، استفاده می شود . از آن جایی که تعداد این پروژه هـا نمـی توانـد پاسخگوی حجم داده هـای لازم بـرای مـد ل سـازی باشـد، بـا استفاده از روش هـای شـبیه سـازی مونـت کـارلو و بـر پایـه ی اطلاعات موجود و دیدگاه کارشناسی، داده هـای کـافی تولیـد می شود . سپس با استفاده از داده های شـبیه سـازی، مـدل هـای براورد فعالیت های ساخت نیروگاه در سه بخش فنی، زمـان و هزینه تهیه می شود . در این م قاله به کـاربرد ابـزار مـدل سـازی آماری و استفاده از دیـدگاه هـای مهندسـی، اطلاعـات واقعـی پروژه های اجرا شده و تکنیک هـای تحلیـل آمـاری در بخـش احجام فنی پرداخته می شود .