مقاله برآورد مشخصه تراکم درختان جنگل با استفاده از آناليز زمين و شبكه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: برآورد مشخصه تراکم درختان جنگل با استفاده از آناليز زمين و شبكه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات توپوگرافي
مقاله تعداد در هكتار جنگل
مقاله مدل رقومي زمين
مقاله شبكه عصبي مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني اميراحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبي شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر متقابل بين منظر زمين و خصوصيات جنگل كاملا ثابت شده است. بنابراين فرض قابل قبولي است كه فاكتورهاي منظر زمين در يك منطقه جنگلي در ايجاد خصوصيات جنگل نقش تعيين كننده اي دارند. اگرچه پژوهش هاي گذشته روابط كاملا قطعي بين خصوصيات جنگل و عوامل محيطي را شناسايي كرده اند، اما تاكنون مدل مناسبي براي شرح اين خصوصيات ارايه نشده است. استفاده از مدل هاي رقومي زمين و مشخصه هاي قابل استخراج از آن مي تواند براي رسيدن به اين هدف به ما كمك كند. اين پژوهش سعي در بررسي امكان به كارگيري روش نوين شبكه عصبي مصنوعي (ANN) براي پيش بيني پراكنش مكاني تراکم (تعداد در هكتار) جنگل و تهيه نقشه پيوسته آن در سري يک جنگل آموزشي و پژوهشي شصت کلاته گرگان با استفاده از خصوصيات اوليه و ثانويه توپوگرافي دارد. خصوصيات اوليه و ثانويه توپوگرافي با استفاده از مدل رقومي زمين با دقت ارتفاعي ۱۰ متر محاسبه گرديد. نقشه موقعيت جغرافيايي قطعات نمونه كه با استفاده از دستگاه GPS ثبت شده بود، در محيط GIS تهيه شد. سپس مشخصه هاي اوليه و ثانويه توپوگرافي زمين در محل اين قطعات نمونه استخراج گرديد. مشخصه تعداد در هکتار نيز در ۲۵۲ قطعه نمونه دايره اي با ابعاد ۱۰ آر از طريق شمارش تعداد درختان موجود در هر قطعه نمونه و محاسبه آن در هكتار، تعيين گرديد. رابطه بين تعداد در هكتار جنگل و خصوصيات توپوگرافي با استفاده از دو شبكه عصبي مصنوعي RBF و MLP مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه شبكه تابع پايه شعاعيRBF نسبت به شبكه MLP داراي نتايج دقيق تري است. علاوه بر آن، آناليز رگرسيون خطي براي مقايسه نتايج آن با مدل هاي ANN انجام گرديد. نتايج نشان دهنده توانايي شبكه عصبي در پيش بيني تعداد در هكتار بود و نيز نشان داد كه اين تكنيك مي تواند ۶۵ درصد تغييرات تعداد در هكتار جنگل را با استفاده از خصوصيات توپوگرافي پيش بيني نمايد.