سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عزت ا… رئیسی – استاد هیدروژنولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
احمد رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژنولوزی بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مطالعه مقدارآب عبوری ازمحور سد میرزای شیرازی به روش بیلان محاسبه شده است بدین منظور ابتدا محدوده دولایه ابدارمجزای سبزپوشان و دالو – سفیدار با مطالعات زمین شناسی وهیدروژئولوژیکی مشخص شده و سپس مولفه های ورودی و خروجی معاددله بیلان دراین دولایه ابدار اندازه گیری و براورد گردیده اند محاسبات بیلان نشان میدهد که مقدارآب عبوری ازمحور سد درساحل راست تاقدیس دالو – سفیدار تقریبا ۹/۸ میلیون مترمکعب می باشد که بصورت میانگین سالیانه معادله ۳۱۰ لیتر درثانیه است البته این مقدار درزمان دبی اوج چشمه ها peak flow و مواقع ترسالی تا دو الی سه برابر نیز افزایش می یابد که میتواند نشانگرجریان کانالیزه آب درمحدوده سد باشد درحالیکه مقدار اب عبوری ازمحور سد درساحل چپ تاقدیس سبزپوشان باتوجه به مطالعات زمین شناسی و محاسبه بیلان ناچیز می باشد گمانه های حفرشده درمحدوده مخزن و محور سد به هیچ گونه غارچه cavity ومجرای بزرگی برخورد نکرده اند که این مسئله مغایرتی با جریان کانالیزه ای که به روش بیلان پیش بینی شده ندارد چون تعداد گمانه ها بسیارکم بوده و ازنظر اماری عدم برخورد گمانه هابا مجاری بزرگ طبیعی است ولی وجود نفوذپذیری بالا درگمانه های تکیه گاه راست میتواند تاییدی برجریان کانالیزه باشد