سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
الهه جانشیری – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:
موضوع مورد مطالعه در این تحقیق برآورد سیلاب در حوزه آبخیز سله بن به روش SCS می باشد. برای انجام این تحقیق داده های دبی حداکثر لحظه ای و روزانه ۶ ایستگاه در محل رودخانه های حوزه سله بن برای یک دوره آماری حداکثر ۳۲ ساله (۸۰-۱۳۴۸) به کار گرفته شد. هدف اصلی این مطالعه برآورد مقادیر سیلاب در حوزه آبخیز سله بن، به منظور امکان سنجی استفاده از رواناب های فصلی زیر حوزه ها و جلوگیری از خطر وقوع سیلاب در جهت دست یافتن به اهداف آبخیزداری و کاهش خطرات زیستمحیطی در منطقه می باشد. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و تصحیح و بازسازی نواقص اطلاعاتی برای محاسبه مقدارسیلاب به روش SCS ابتدا گروههای هیدرولوژی خاک (نسبت نفوذپذیری) براساس زیرحوزه ها بدست آمد. پس از بررسی کاربری اراضی نوبت به تعیین مقادیر CN می رسد که این امر بر مبنای بررسی خاک ، پوشش گیاه ی ، زمین شناسی و گروه های هیدرولوژی خاک زیر حوزه ها صورت گرفت. سپس با استخراج ارتفاع رواناب، برآورد رواناب حوزه برای دوره بازگشتهای مختلف براساس مقادیر CN حوزه آبخیز برای زیر حوزه ها بدست آمد. لذا این تحقیق با هدف ارائه نتایج بدست آمده برای بالا بردن ضریب اطمینان طرحهای آبی مانند سدسازی، آبخیزداری، برنامه ریزی توسعه شهری و روستایی و پیشگیری از خطرات محیطی برای محدوده طرح انجام می گیرد.