مقاله برآورد مقدار سيلاب حداكثر به روشهاي مشاهده اي ، كريگر و SCSمطالعه موردي: رودخانه قره سو در كرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: برآورد مقدار سيلاب حداكثر به روشهاي مشاهده اي ، كريگر و SCSمطالعه موردي: رودخانه قره سو در كرمانشاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دبي حداكثر سيلاب
مقاله سيلاب
مقاله روشSCS
مقاله HEC-HMS
مقاله روش كريگر
مقاله روش مشاهده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كركوتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظريها مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: باغوند اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سليم بابك
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد مقدار سيلاب حداكثر حوزه آبريز، بخش مهمي از مطالعات هيدرولوژي در ساماندهي رودخانه است. در اين ارتباط لازم است دبي پيک سيل و شکل هيدروگراف آن براي دوره هاي بازگشت مورد نظر مشخص باشد. انجام اين كار مستلزم وجود آمار طولاني مدت و دستگاه ليمينگراف در محل مورد نظر است. در مطالعه حاضر با مقايسه آمار موجود در ايستگاههاي آب سنجي و با استفاده از روشهاي مشاهده اي، کريگر وSCS  اقدام به برآورد ميزان سيلاب طرح در حوزه آبريز رودخانه قره سو در استان کرمانشاه شد. ارتباط بين ژئومرفولوژي و هيدرولوژي اين امكان را فراهم مي آورد تا در حوزه هايي كه از نظر ژئومرفولوژي تشابه وجود دارد با ايجاد روابط بين دو حوضه آبريز، برآورد آمار هيدرولوژيکي را در حوزه هايي كه فاقد آمار به دست آورد. بدين منظور هيدروگراف هاي طبيعي و مصنوعي با استفاده از داده هاي مرفولوژيكي، باران سنجي و هيدرومتري حوضه آبريز و تجزيه و تحليل هيدرولوژيك تامين شد و هيدروگراف واحد مصنوعي با هيدروگراف هاي واحد طبيعي مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت. با توجه به دقت مناسب روش SCS که از مشخصه هاي مختلف اقليمي، زمين شناسي و فيزيوگرافي استفاده مي كند، نتايج اين روش به عنوان سيلاب طرح پيشنهاد شد. براي برآورد سيلاب طرح به روش SCS از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد که از داده هاي سيلاب اسفندماه ۱۳۷۶ جهت کاليبراسيون نرم افزار فوق استفاده شد. نتايج مبين مقدار دبي حداكثر m3/s 1520 در ايستگاه پل كهنه است. روش كريگر براي برآورد دبي در حوزه هاي فاقد آمار به كار گرفته شد كه نتايج دبي حداكثر به دست آمده از اين روش براي ايستگاه دوآب قزانچي، m3/s 1530 برآورد شد.