سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اوسط زینالو – طرح نیروگاه های آبی متوسط و کوچک، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

هدف از تحقیق، ارائه مدل هار رگرسیونی است که روباط بین دبی های مختلف تداوم جریا ن رودخانه ها وعوامل به وجود اورنده آنها را بیان کند، و با استفاده از این مدل ها منحنی های تداوم جریان رودخانه ها در حوزه های بدون آمار را برآورد نماید. برای انی منظور ۲۵ حوزه ابریز در محدوده دریاچه ارومیه که آمار هیدرومتری داشته اند انتخاب شدند، دبی های تداوم جریان بین ۲ تا ۹۵درصد به عنوان متغیرهای اصلی وپارامترهای فیزیوگرافی ، هواشناسی و زمین شناسی به عنوان پارامترهای برآورد کننده منظور شدند. برای محاسبه رابط بارش – ارتفاع محدوده دریاچه ارومیه به چهار منطقهتقسیم گردی و گرادیان بارش به طور مجزا در هر قسمت به دست امد. مشابه همین روش دمای حوزه های انتخابی نیز براورد گردید. پوشش برف به وسیله اندیسی بر مبنای درصد سطح حوزه با دمای کمتر مساوی صفر برای هفت ماه از سال تعریف شد. نفوذپذیری حوزه ها با تقسیم واحدهای زمین شناسی به ۵ دسته با وزنی معین و مجموعه حاصلضرب درصد سطح هر دسته به وزن آن محاسبه گردید. پارامترهای حاصل با توزیع نرمال برازش داده شدد. باروش های ماتریس همبستگی و Principal , Coponent و همبستگی پارامترها با دبی های تداوم جریان سه گروه متغیر برای آنالیز داده های انتخاب شدند. در هر سه گروه دبی رودخاه، هم بر حسب متر مکعب بر ثامیه و هم میلی متر بیان شده اند. مدل های حاص از گروه دوم نتیجه بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند. دبیهای برآوردی به وسیله معادلات به دست آمده با دبیهای مشاهداتی ۲۵حوزه آبریز موردمطالعه مقایسهگردیدند و نتایج آنها در سطح معنی دار ۹۹ درصد بود. این مدل ها با آمار ۷ حوزه که خارج از ۲۵ حوزه یاد شده بودند نیز تست شد، نتایج حاصل از دقت بسیار خوبی برخوردار بود.