مقاله برآورد موجودي حجمي جنگل با استفاده از شاخص هاي بافتي تصاوير هوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: برآورد موجودي حجمي جنگل با استفاده از شاخص هاي بافتي تصاوير هوايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجودي حجمي جنگل
مقاله تصاوير هوايي
مقاله شاخص هاي بافتي
مقاله رگرسيون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود خطاهاي راديومتريك متعدد در تصاوير هوايي موجب مي شود که برآورد موجودي حجمي جنگل با استفاده از شاخص هاي طيفي از دقت زيادي برخوردار نباشد. در مقايسه با شاخص هاي طيفي، شاخص هاي بافتي پايداري بيشتري نسبت به اين خطاها دارند. در تحقيق حاضر، برآورد موجودي حجمي جنگل بر اساس شاخص هاي بافتي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور ۱۵۰ قطعه نمونه با طرح منظم- تصادفي (سيستماتيك) برداشت شد. تصاوير هوايي مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به دوربين UltraCamD و باندهاي مورد استفاده شامل سبز، قرمز و مادون قرمز بود. شاخص هاي بافتي شامل گشتاور مرتبه دوم، تباين، آنتروپي و همگني براساس پنجره هاي با ابعاد مختلف از تصاوير استخراج گرديد. با استفاده از رگرسيون گام به گام، باند، شاخص و پنجره مناسب انتخاب گرديد که بر اساس آن باند مادون قرمز، شاخص ناهمگني و ابعاد پنجره ۳۱×۳۱ انتخاب شد. جذر ميانگين مربعات خطاي نسبي و اريبي نسبي به ترتيب ۴۳ و ۲ درصد بود. بر اساس نتايج اين تحقيق، صحت برآورد موجودي حجمي با استفاده از شاخص هاي بافتي تصاوير هوايي، اگرچه براي اهداف نقشه كشي مناسب است، اما براي بكارگيري اين روش در برنامه ريزي عمليات جنگل داري هنوز به تحقيقات بيشتري نياز است.