سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این تحقیق، مقدار نفوذ عمقی و در نتیجه مقدار تغذیه ابخوان بوسیله مدل SAC-SMA شبیه سازی شده و سپس به صورت داده های ورودی به مدل MODFLOW درنظر گرفته شده است. همچنین حساسیت مقدار تغذیه لایه آبدار و بیلان آب زیر زمینی به تغییرات آب و هوایی شبیه سازی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نئشانگر آن است که مولفه نفوذ عمقی که از نتایج خروجی مدل SAC-SMA می باشد، راهنمای مفیدی در برآورد مولفه تغذیه در بیلان آب زیر زمینی می باشد. همچنین تاثیر تغییرات آب وهوایی بر روی میزان ورودی و خروجی به هر آبخوان تقریبا یکسان می باشد. بیشترین تاثیر آب و هوایی بر روی حجم ذحیره ابخوان ها در طی فصل بهار و کمترین تاثیر آن در طی زمستان صورت می گیرد.