مقاله برآورد ميانه دوز موثر داروي آنتي اسپاسموديک به کمک طرح سازوار با استفاده از روش ترکيب مدل ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۸۴ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: برآورد ميانه دوز موثر داروي آنتي اسپاسموديک به کمک طرح سازوار با استفاده از روش ترکيب مدل ها
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميانه دوز موثر
مقاله مدل بندي
مقاله دوز – پاسخ
مقاله طرح سازوار
مقاله داروي آنتي اسپاسموديک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده باغبان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شفقي بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برآورد دوزهاي هدف با دقت بالا، از اهداف مهم در مطالعات دارويي است و دست يابي به اين مهم در گرو طراحي مناسب مي باشد. يکي از انواع اين طرح ها، طرح سازوار است. در اين طرح به دوزهايي که در همسايگي دوز هدف قرار دارند، نمونه بيش تري اختصاص مي يابد که اين امر باعث افزايش دقت در برآورد دوز هدف مي شود. در اين مطالعه دوز هدف ميانه دوز موثر است که شاخصي براي تعيين قدرت دارو مي باشد. هدف اين تحقيق، تعيين ميانه دوز موثر داروي آنتي اسپاسموديک در طرح سازوار با استفاده از روش ترکيب مدل ها و مقايسه دقت آن با طرح موازي است.
مواد و روش ها: هفتاد خوکچه هندي در هفت گروه ده تايي و در هر گروه يک دوز دارو مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنين در اين تحقيق از طرح سازوار به روش Up-and-Down براي تخصيص نمونه به گروه ها استفاده گرديد و چهار مدل خطي، ايماکس، لگ خطي دوز – پاسخ و لجستيک دوز – پاسخ براي برازش به داده ها در نظر گرفته شد. در نهايت براي برآورد ميانه دوز موثر، از روش ترکيب مدل ها استفاده و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار R انجام شد.
يافته ها: در طرح موازي، به تمام دوزها ۱۰ نمونه اختصاص يافت، اما در طرح سازوار، به هر يک از دو دوز ۴-۱۰ و ۳-۱۰ که در همسايگي ميانه دوز موثر واقع شده اند، ۲۱ مشاهده و در بقيه دوزها ۷ نمونه تخصيص داده شد. در طرح سازوار ميانگين مربعات خطا ۲۱ و در طرح موازي ۵۹ به دست آمد. ميانه دوز موثر در مدل لجستيک دوز- پاسخ ۵-۱۰×۸، در مدل لگ خطي دوز- پاسخ ۶-۱۰×۸، در مدل خطي ۶-۱۰×۵ و در مدل ايماکس ۸×۱۰ و در نهايت با استفاده از ترکيب چهار مدل، ميانه دوز موثر ۵-۱۰×۱۲ برآوردشد.
نتيجه گيري: با توجه به انعطاف پذير بودن طرح سازوار در تخصيص نمونه هاي بيش تر به دوز هدف که موجب افزايش دقت برآورد مي شود، به نظر مي رسد در مطالعات دارويي اين طرح نسبت به طرح موازي کاراتر باشد.