مقاله برآورد ميزان شيرابه مراکز دفن زباله با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۷۶ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: برآورد ميزان شيرابه مراکز دفن زباله با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله شيرابه
مقاله شدت جريان
مقاله داده هاي هواشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوقي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به منظور مدل سازي شدت جريان فاضلاب در مراکز دفن زباله از شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد. پس از آموزش، شبکه عصبي قادر است بر اساس داده هاي هواشناسي و مشخصات فاضلاب مرکز دفن، شدت جريان فاضلاب را پيش بيني کند. داده هاي ورودي شبکه عصبي شامل پارامترهايي نظير pH، دما، هدايت الکتريکي فاضلاب مرکز دفن و داده هاي هواشناسي بود. براي ارزيابي و تشريح مدل، مركز دفن زباله بيروت به صورت موردي بررسي شد. از مطالعه انجام شده بر روي مرکز دفن زباله بيروت، داده هاي مورد نياز براي آموزش و آزمايش شبکه عصبي به دست آمد. اين مرکز دفن از سال ۱۹۹۷ بهره برداري شده و از سال ۱۹۹۸ ميزان فاضلاب توليدي در آن پايش شده است. الگوريتم بهينه از بين سيزده نوع الگوريتم پس انتشار انتخاب شد و براي آموزش شبکه عصبي مورد استفاده قرار گرفت. سپس ساختمان بهينه شبکه عصبي تعيين گرديد. در اين مطالعه، شبکه عصبي با الگوريتم لونبرگ- ماركوارت که داراي ده نرون در لايه پنهان بود، به عنوان شبکه عصبي بهينه انتخاب شد. با توجه به شاخصهاي آماري به دست آمده (ضريب تعيين ۰٫۹۷۶=، ميانگين خطاي نسبي۰٫۰۸۹=) و داده هاي ورودي در نظر گرفته شده، برآورد شدت جريان فاضلاب در مركز دفن زباله توسط شبکه عصبي از کارايي مناسبي برخوردار است.