سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کلانتر نیستانکی – عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و مناب
مهدی خجسته کی – کارشناس ارشد علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم

چکیده:

جهت ارزیابی تغییرات حاصل از انتخاب یا عوامل دیگر بر روی میانگین های فنوتیپی ژنتیکی صفات رشد در یک گله گوسفند زندی طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ با استفاه از رکوردهای تعداد ۵۷۹۱ راس حیوان، اقدام به تخمین میانگین عملکرد فنوتیپی، ارزش اصلاحی سالانه، میانگین تجمعی ارزشهای اصلاحی و تعیین روند های فنوتیپی و ژنتیکی صفات رشد شامل : اوزان تولد، شیرگیری، ۶ ماهگی، یکسالگی، ا فزایش وزن روزانه مقاطع تولد تا شیرگیری و شیرگیری تا ۶ ماهگی، در گله مزبور گردید . برای این منظور برنامه های مختلف نرم افزار DFREML ،۹۷استفاده شد . برای محاسبه روندها از روش رگرسیون استفاده شد . بر اساس نتایج بدست آمده میانگین فنوتیپی صفات یاد شده به ترتیب بر ابر ۳/۹۸ ، ۲۲/۲۲ ، ۳۰/۹۷ ، ۳۲/۹۳ کیلوگرم ، ۱۷۵/۲۴ و ۱۲۲/۷۰ گرم و روند فنوتیپی آنها به ترتیب برابر ۰/۰۳۲ ± ۰/۰۱۳ ، ۰/۱۱۳ ± ۰/۰۸۷- ، ۰/۳۲ ± ۰/۰۶۸ – ، ۰/۶۳۲ ± ۰/۷۹۲ – کیلوگرم ، ۱/۳۲ ± ۲/۶۴ و ۱/۳۱۱ ± ۰/۰۷۳ – گرم بود. همچنین میانگین ارزش اصلاحی سالانه و میانگین تجمعی ارزش اصلاحی صفات یاد شده به ترتیب برابر ۰/۰۵۶ و ۰/۶۲۱ ، ۰/۲۳۴ و ۲/۵۷۵ ، ۰/۲۷۱ و ۲/۹۸۶ ، ۰/۰۹۳ و ۰/۴۲۷ کیلو گرم ، ۳/۷۵۳ و ۴۱/۲۷۸ ، ۱/۳۹۸ و ۱۵/۳۸۱ گرم بود. روند ژنتیکی آنها نیز به ترتیب برابر ۰/۰۲۳ ± ۰/۰۰۷ ، ۰/۱۰۶ ± ۰/۰۰۶- ، ۰/۰۹۲ ± ۰/۰۰۷ ، ۰/۱۰۲ ± ۰/۰۲۳ کیلوگرم ، ۰/۰۳۱ ± ۰/۰۱۹- و ۰/۰۶۸ ± ۰/۱۶۱ – گرم بود.