سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسن صبحیه – استادیار و مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تر
حسین ریحانی همدانی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اصولاً تمایلات منفی ذینفع ان میتواند موجب توقف در روند اجرای پروژه گردد . این توقفات منجرب به بالا رفـتن هزینـه هـا و عدم اتمام پروژه در زمان مقرر و طبق برنامه زمانبندی پروژه شده و ایجاد تنش در مراحل طراحی و اجرا ی بدنبال خواهد داشت . در این مقاله به مطالعه موردی اشاره می شود که در آن ، تاثیرات منفی مدیریتی در ارتباط با ایجاد تعامل بین ذینفعـان ، رونـد اجـرای
پروژه را دچار مشکل کرده است . روش مورد استفاده در شناسایی ذینفعان به عنوان یک راهکار اساسی ، ترسیم ماتریس قدرت / تمایل و بررسی نوسـان تغییـرات در میزان تاثیر ذینفع ان در روند اجرای پروژه و مشکلاتی که در این میان بوجود می آید ، مـی باشـد . همچنـین در ادامـه مقالـه بـه بررسی مدلی جهت تحلیل و مدیریت کردن ذینفعان اشاره شده است . این مطالعه نشان می دهـد کـه بـرآورد میـزان مطالبـات و همچنین تاثیر ذینفع در روند اجرایی پروژه جزء موارد ضروری در طراحی، اجرا و تکمیل هر پروژه ساخت است