سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع کرمان

چکیده:

بوسیله مدلهای دبی-مدت- فراوانیبراحتی می توان رفتار پیچیده جریان سطحی رودخانه در یک نقطه خاص مانند ایستگاههای هیدرومتری را بشکل ساده منحنی های دبی-مدت-فراوانی خلاصه نمود. یکی از خصوصیات این منحنی ها، راحتی انتقال آنها از ایستگاه دبی مشاهده ای به نقاط بالا دست و یا پایین دست رودخانه است. حال اگر بین دبی انتقال یافته از یک ایستگاه به ایستگاه پایین دست با میزان مشاهده شده آن اختلافی مشاهده گردد نشان دهنده میزان تبادل جریان بین سفره و رودخانه در طول مسیر معین ازرودخانه می باشد. این تحقیق بر یک مسیر رودخانه که دارای ۴ ایستگاه هیدرومتری پشت سر هم بوده و هم شرایط نشت و هم شرایط زهکش داشته است انجام گرفته است. نتایج بدست آمده موفقیت آمیز بوده است. سپس از نتایج فوق یک مدل ساده فیزیکی سفره و رودخانه کالیبره شده و برای مدیریت سیلاب بکار برده شده است.