سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
قادر جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

حوضه آبریز کازرون به مساحتی حدود ۵۶۰ کیلومتر مربع بخشی از حوضه آبریز رودخانه شاپور م یباشد که در استان فارس واقع گردیده است. به منظور استفاده بهینه از سفره آب زیرزمینی، میزان تغ ذیه سطحی به سفره آب ۸۲ مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصله، عوامل خاک و – ۷۲ تا ۸۳ – زیرزمینی در سالهای آبی ۷۳ زمین شناسی، کاربری و پوشش اراضی و شیب سطح زمین می توانند نقش اساسی در توزیع آب به مخازن آبی مختلف (سطحی و زیرسطحی) ایفاء کنند. در مناطق شمالی دشت و دامن هها به خصوص مخروطه افکن ههای آبرفتی خاک نفوذپذیری بیشتری دارد و در میانه دشت به واسطه پوشش گیاهی بیشتر کاشت درختان و غلات و همچنین شیب ناچیز رواناب کمتری ایجادشده و میزان نفوذ به سفره بیشتر می باشد. مقایسه نوسانات تراز آب زیرزمینی با میزان تغذیه به سفره آبرفتی نشان دهنده آن است که یک همخوانی مناسبی بین این دو فاکتور وجود دارد. اما چنانچه برداشت تراز آب زیرزمینی به صورت کوتاه مدت (چند روزه) انجام گیرد، این تطابق خصوصاً در جاهایی که تراز آب زیر زمینی در عمق کمی واقع گردیده است، بهتر صورت م یگیرد.